Corporate-Governance-Verklaring

Extrait du fichier (au format texte) :

Corporate Governance Verklaring
ALGEMEEN
In dit deel wordt een verklaring verstrekt van de regels en principes op basis waarvan de corporate governance van de vennootschap georganiseerd is overeenkomstig de Belgische vennootschappenwet, de Belgische Corporate Governance Code 2009, de statuten en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. In dit deel worden tevens de relevante corporate governance gebeurtenissen vermeld die zich tijdens het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan.

De raad van bestuur van de vennootschap heeft het Corporate Governance Charter aangenomen en zal het van tijd tot tijd opnieuw beoordelen en wijzigingen aanbrengen, zoals de raad van bestuur noodzakelijk en gepast acht. Een exemplaar van dit Charter is verkrijgbaar op de website van de vennootschap en op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het Corporate Governance Charter van de vennootschap is opgesteld in overeenstemming met de aanbevelingen die zijn uiteengezet in de Belgische Corporate Governance Code die werd uitgegeven op 9 december 2004 door de Belgische Commissie Corporate Governance. De Code is gebaseerd op een "pas toe of leg uit'-systeem: Belgische beursgenoteerde vennootschappen dienen de Code na te leven, maar mogen afwijken van de bepalingen en richtlijnen ervan (doch niet van de principes) op werd door het comité van de Belgische Corporate Governance, de editie van het Belgische Corporate voorwaarde dat zij de rechtvaardiging voor een dergelijke afwijking bekendmaken. Op 12 maart 2009

heeft haar Corporate Governance Charter herbekeken in functie van de wijzigingen gemaakt in de Code van 2009 en heeft, waar nodig, stappen ondernomen om haar governance praktijken en het Corporate

Governance Code (de 'Code') voor het jaar 2009 gepubliceerd. De raad van bestuur van Deceuninck

Governance Charter aan te passen. De raad van bestuur van Deceuninck verklaart dat zij de Code als referentiecode inzake corporate governance hanteert. De raad van bestuur van de vennootschap leeft de Code na, maar is van mening dat de hieronder vermelde afwijkingen van de bepalingen ervan gerechtvaardigd zijn gelet op de specifieke situatie van de vennootschap.

AFWIJKINGEN VAN DE CODE EN DE REDENEN HIERVOOR
Onafhankelijkheidsvereiste (Bijlage A ­ 2.4./1.2 van de Code)

De onafhankelijkheid van bestuurders wordt beoordeeld op basis van verschillende criteria, waaronder: "dat hij/zij niet meer dan drie termijnen niet-uitvoerende bestuurder in de raad van bestuur van de vennootschap is geweest, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar." Eén onafhankelijke opleiding en beroepservaring en kennis van deze bestuurder van de Groep en haar producten worden beschouwd als een belangrijke toegevoegde waarde voor de vennootschap. Bij de volgende onafhankelijkheidscriteria beschreven in artikel 526 ter van het Belgisch Wetboek bestuurder is al meer dan drie termijnen bestuurder in de raad van bestuur van de vennootschap. De

(her)benoeming van bestuurders in 2011 zal de vennootschap de bepalingen van de nieuwe Vennootschappen naleven en zal aldus een onafhankelijke bestuurder maximum 3 opeenvolgende mandaten als onafhankelijk bestuurder kunnen uitoefenen. De bekendmaking van het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die zijn betaald aan (artikelen 7.14 en 7.15 van de Code). dat de bekendmaking van van

individuele bestuurders (artikelen 7.8 en 7.10 van de Code) en aan het executive team als geheel Wat de bekendmaking van de remuneratie op individuele basis betreft, is de vennootschap van oordeel beleggers/aandeelhouders biedt. De vennootschap vreest dat dit veeleer een omgekeerd effect zou hebben omdat deze informatie door andere kanalen kan worden gebruikt of misbruikt. Een dergelijke bekendmaking kan bovendien nadeel berokkenen aan de betrokken personen. De bekendmaking van de totale vergoeding van de bestuurders en de leden van het executive team stelt de aandeelhouders afzonderlijke bedragen geen toegevoegde waarde aan de

voldoende in staat om de invloed van de vergoedingen op de positie, de werking en de resultaten van

de vennootschap te beoordelen. Betreffende de individuele bekendmaking van de aangeboden opties en warranten aan de leden van het executive team, werd om dezelfde motieven beslist deze niet individueel bekend te maken. voorgeschreven informatie. Om deze reden bevat ook het remuneratieverslag van de raad van bestuur niet alle door de Code De raad van bestuur van de vennootschap heeft beslist om ook voor het afgelopen boekjaar het bedrag

globaal bekend te maken. Van zodra echter de bekendmaking van de individuele vergoeding bij wet verplicht wordt, dan zal de vennootschap vanzelfsprekend de wettelijke bepalingen hieromtrent naleven.

Algemene vergaderingen en het recht voor aandeelhouders om voorstellen in te dienen (artikel 8.8 van de Code) Het Charter schrijft niet voor dat aandeelhouders, met een percentage aandelen dat minstens 5% van het kapitaal bedraagt, voorstellen voor de algemene vergadering van aandeelhouders, zoals Vennootschappen (artikel 532) kunnen aandeelhouders die meer dan 20% van de aandelen van de percentage is, gelet op de grootte van de vennootschap, niet aangewezen. Evaluatie van de werking van de raad van bestuur en de comités (artikel 4.11 van de Code) aanbevolen door de Code, kunnen indienen. In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van vennootschap bezitten echter een algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Een lager

Hoewel de Code voorziet in de evaluatie van de raad van bestuur, van zijn comités en van zijn individuele bestuurders, heeft de raad van bestuur afgelopen boekjaar de hoogste prioriteit gegeven een evaluatie zoals voorzien in de Code gepland. Interne controle- en risicobeheerssystemen aan de financiële herstructurering en aan de kapitaalverhoging. In de loop van het boekjaar 2010 wordt

De belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen, geïnstalleerd door het management, kunnen als volgt worden samengevat: Bespreken met de interne auditor van zijn auditrapporten en desgevallend om bijkomende informatie en verduidelijking te verzoeken, alsook de maatregelen nemen ter implementatie en naleving van de aanbevelingen; vennootschap; Permanente monitoring van de activiteiten, de bedrijfsresultaten en de financiële positie van de Opvolgen van wisselkoersrisico's met acties tot beheersing van de risico's; Beheersing van de informaticasystemen;

Permanente opvolging van de grondstofprijzen en de eventuele wijzigingen ervan; Bespreken met de compliance officer van de regels ter voorkoming van marktmisbruik, de naleving ervan en de eventuele inbreuken op de regels; Opvragen van verklaringen en bevestiging door de lokale general managers dat deze zich houden aan toepasselijke wet- en regelgeving en interne regels van de vennootschap; Opvolgen en bespreken met de verantwoordelijke van de juridische dienst van de vennootschap van juridische geschillen die van materiële invloed kunnen zijn en dit om de zes maanden; toekenning van productwaarborgen; en regelgeving; Opvolgen van de testresultaten van de nieuwe producten en innovatie in functie van de Vastleggen van beleid en procedures van de vennootschap voor naleving van toepasselijke wetVastleggen en opvolgen van de maatregelen ter preventie van catastrofes als brand, overstroming, enz., en het afsluiten van adequate verzekeringsdekking.

Het executive team zal het kader van de interne controle en risicobeheer in de komende maanden risicobeheerssystemen verder op punt stellen en monitoren.

verder verfijnen. Inmiddels werd de functie van risk management ingevuld. De risk manager zal de

PRAKTIJKEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Algemene bepalingen De raad van bestuur van de vennootschap kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn om het maatschappelijke doel van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die handelingen die bij wet of volgens de statuten van de vennootschap expliciet zijn voorbehouden voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Volgens de statuten van de vennootschap dient de raad van bestuur uit minstens drie leden te bestaan. Ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur moet uit niet-uitvoerende bestuurders bestaan en ten minste drie bestuurders moeten 'onafhankelijke bestuurders' zijn in de zin van, onder

andere, artikel 526 ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. De leden worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Hun initiële ambtstermijn is maximaal vier jaar (gebaseerd op het Corporate Governance Charter van de vennootschap), maar kan worden verlengd. De leeftijdsbeperking voor bestuurders binnen de vennootschap werd op 70 jaar vastgelegd op het ogenblik van de benoeming. In principe eindigt de termijn van een bestuurder bij de afsluiting van de jaarvergadering die geldt als het einde van zijn of haar mandaat. Als er een vacature is voor een functie van bestuurder, dan kunnen de overblijvende bestuurders een naar behoren gekwalificeerde bestuurder aanstellen om die vacature tijdelijk in te vullen, tot de aandeelhouders op een algemene vergadering van aandeelhouders besluiten om een nieuwe bestuurder aan te stellen. Deze aanstelling moet als een agendapunt worden opgenomen in de volgende algemene vergadering van

aandeelhouders. Bestuurders kunnen aan het einde van hun termijn opnieuw worden benoemd. Bestuurders kunnen op elk moment worden ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van bestuur bepaalt de strategische doelstellingen van de Groep. De raad van de raad van bestuur correct zou kunnen functioneren. bestuur komt minstens tienmaal per jaar bijeen, of zo vaak als nodig of wenselijk wordt geacht opdat Een vergadering van de raad van bestuur is geldig samengesteld als een quorum bereikt wordt van tenminste de helft van de leden, persoonlijk op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd. Als dit quorum niet gehaald wordt, moet er een nieuwe raad van bestuur worden samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de punten vermeld in de agenda van de vergadering van de raad van bestuur waarvoor geen quorum werd gehaald. In elk geval kan de raad van bestuur enkel geldig

vergaderen als tenminste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. De vergaderingen van de raad van bestuur worden samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door tenminste twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Onafhankelijke bestuurders

Bestuurders kunnen alleen als onafhankelijke bestuurders worden beschouwd als zij voldoen aan de

Dans la boutiqueJVS-Deceuninck2006
JVS-Deceuninck2006
09/04/2011 - www.deceuninck.com
Jaarverslag 2006 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers: geconsolideerd / per aandeel Flap Deceuninck NV Bruggesteenweg 164 B-8830 Hooglede-Gits Profiel van de onderneming 1 Mission statement 1 Strategie en doelstellingen 1 Brief aan de aandeelhouders 2 Productoverzicht 4 Internationaal Deceuninck-netwerk 6 Structuur van de Groep Deceuninck 9 Belangrijkste gebeurtenissen in 2006 10 Kerncijfers 2006 10 Management 11 Corporate Governance - raad van bestuur 12 Activiteiten van productdiv

JVS-Deceuninck2005 FR
JVS-Deceuninck2005 FR
09/04/2011 - www.deceuninck.com
Rapport annuel 2005 TABLE DES MATIÈRES Chiffres-clés consolidés par action Rabat de couverture Profil de l entreprise 1 Lettre aux actionnaires 2 Aperçu des produits 4 Réseau international Deceuninck 6 Structure du Groupe Deceuninck 10 Direction 12 Corporate governance - Conseil d administration 13 Stratégie et objectifs 18 Faits saillants en 2005 19 Activités des divisions produits et des activités régionales Moyens stratégiques 28 Ressources humaines 31 Pré

JVS-Deceuninck2009
JVS-Deceuninck2009
09/04/2011 - www.deceuninck.com
Jaarverslag 2009 Beursinformatie Geconsolideerde cijfers per aandeel (107.750.000 aandelen) (in euro*) 2008 2009 aandeelkoers per 31/12 sinds 1994 (in euro) 25 20 15 10 5 2009 2008 2005 2007 2004 2006 2003 2001 2002 2000 1998 1999 1996 1997 1995 1994 0

JVS-Deceuninck2006 ENG
JVS-Deceuninck2006 ENG
09/04/2011 - www.deceuninck.com
Annual report 2006 CONTENTS Consolidated key figures per share Cover flap Deceuninck NV Bruggesteenweg 164 B-8830 Hooglede-Gits Company profile 1 Mission statement 1 Strategy and objectives 1 Statement to the shareholders 2 Overview of products 4 Deceuninck international network 6 Deceuninck group structure 9 Highlights of 2006 10 Key figures 2006 10 Management 11 Corporate governance - Board of Directors 12 Activities of product divisions and regional activities Strategi

Routeplan Deceuninck
Routeplan Deceuninck
09/04/2011 - www.deceuninck.com
Vanuit Brussel, Gent of Antwerpen Neem de E40 tot in Brugge. Daar neemt u de E403, richting Kortrijk. U verlaat de E403 aan de uitrit nr 8 Roeselare - Beveren (rechtsaf). U volgt de R32. Aan de derde lichten slaat u linksaf. Na de lichten vindt u aan de rechterkant de hoofdtoegang tot Deceuninck. Vanuit Oostende In Oostende neemt u de A10 tot in Brugge. Daar neemt u de E403, richting Kortrijk. U verlaat de E403 aan de uitrit nr 8 Roeselare - Beveren (rechtsaf). U volgt de R32. Aan de derde licht

JVS-Deceuninck2009 FR
JVS-Deceuninck2009 FR
09/04/2011 - www.deceuninck.com
Rapport annuel 2009 Information boursière Chiffres consolidés par action (107.750.000 actions) 2008 cours de l action au 31/12 depuis 1994 (en euros) Capitaux propres Résultat net Bénéfice net courant Dividende brut Dividende net Ebit Ebita Ebitda 25 20 15 10 5 2009 2008 2005 2007 2004 2006 2003 2001 2002 2000 1998 1999 1996

JVS-Deceuninck2007 FR
JVS-Deceuninck2007 FR
09/04/2011 - www.deceuninck.com
Rapport annuel 2007 Table des matières Chiffres clés consolidés par action Rabat de couverture Deceuninck SA Bruggesteenweg 164 B-8830 Hooglede-Gits Profil de l entreprise 1 Mission 1 Stratégie et objectifs 1 Lettre aux actionnaires 2 Aperçu des produits 4 Réseau international Deceuninck 6 Structure du Groupe Deceuninck 9 Faits saillants en 2007 10 Chiffres clés 2007 10 Direction 11 Corporate governance - Conseil d administration 12 Segmentation produits et activi

Corporate-Governance-Verklaring
Corporate-Governance-Verklaring
09/04/2011 - www.deceuninck.com
Corporate Governance Verklaring ALGEMEEN In dit deel wordt een verklaring verstrekt van de regels en principes op basis waarvan de corporate governance van de vennootschap georganiseerd is overeenkomstig de Belgische vennootschappenwet, de Belgische Corporate Governance Code 2009, de statuten en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. In dit deel worden tevens de relevante corporate governance gebeurtenissen vermeld die zich tijdens het afgelopen boekjaar hebben voorgedaan. De raad
 

FT760
FT760
09/04/2011 - www.adler-sa.fr
MOLETTES pour la découpe machine du verre Date :05.12.03 ; Rév. : 2 LA COUPE DU VERRE Angle d'affûtage : La surface de contact augmente tout aussi rapidement avec l'angle d'affûtage de la molette qu'en fonction du diamètre. Pour conserver des molettes de petite taille, adaptées des coupes contournées, il est préférable de jouer au maximum sur l'angle d'affûtage en fonction de l'épaisseur du verre. La nature du matériau découpé et le type de coupe influencent également le choix :

La douche : CLIP-IN DOOR - Adler SAS
La douche : CLIP-IN DOOR - Adler SAS
31/10/2017 - www.adler-sa.fr
FT 8521115 1|16 EB/MM Maj.2_20.06.16 La douche : CLIP-IN DOOR Avec SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS, ADLER SAS a développé CLIP-IN DOOR®. Cette charnière permet de réaliser des portes en verre d une transparence inédite. Une gamme complète d accessoires ADLER, disponibles sur stock, permet de construire simplement, et sur des murs généralement imparfaits, non plans et non verticaux, une grande variété de parois de douche, toujours avec une seule porte battante qui doit être arrêtée

Traitement intérieur-extérieur TX203
Traitement intérieur-extérieur TX203
13/11/2017 - www.primavera.fr
Traitement intérieur-extérieur TX203 1 traitement multi-usage bénéficier d une autorisation de mise sur le marché dans le cadre du règlement 528/2012 er Afin d assurer une meilleure protection des utilisateurs et des lieux traités, les législations européennes sur les biocides (528/2012) se durcissent. Les produits biocides sont des substances chimiques ou biologiques destinées détruire ou limiter l action des organismes nuisibles. Dans le cadre réglementaire européen, l ANS

T190
T190
09/12/2014 - www.bobcat.eu
T190 Compact Loaders T190 Specifications Attachments Rated operating capacity Tipping load (ISO 14397-1) Pump capacity T190 Pump capacity T190H System relief at Quick Couplers Max. travel speed 1088 kg 3108 kg 61.6 l/min 96.4 l/min 22.4 23.1 MPa 11.7 km/h Make / Model Fuel / Cooling Maximum power at 2700 RPM (EEC 80/1269, ISO 9249) Torque at 1425 RPM (SAE JI 995 Gross) Number of cylinders Displacement Fuel tank capacity Kubota / V2607-DI-TE3B-BC-I Diesel / Liquid 45.5 kW 218 Nm 4 2600 cm3

Manplatform Attachment Specifications
Manplatform Attachment Specifications
01/12/2010 - www.bobcat.eu
Man Platform Attachments Man Platform Specifications Benefits Applications The use of a man platform provides flexibility in work, doing away with scaffolding and safety nets and simplifying and speeding up the job. " Municipalities " Construction " Industry Approved machine Approved for telescopic Man platform 1 m Man platform 2.4 m / 4 m 35120SL MP, 40140, 40170 35120SL MP, 40140, 40170 Weights and dimensions Operating weight (kg) Man platform 1 m Man platform 2.4 m / 4 m 181 630 Overall widt

Pour DENY FONTAINE, le choix de la tranquillité passe aussi par la technologie Mifare
Pour DENY FONTAINE, le choix de la tranquillité passe aussi par la technologie Mifare
30/04/2012 - www.andresudrie.com
Information Presse Avril 2012 Pour DENY FONTAINE, le choix de la tranquillité passe aussi par la technologie Mifare Hôtellerie, sites industriels ou bâtiments tertiaires, DENY FONTAINE, filiale du Groupe Sécuridev, conçoit des solutions globales de contrôle d'accès qui répondent toutes les exigences de sécurité. Désormais, sur le marché des badges lecture - écriture, la technologie Mifare est la plus utilisée. Attentif ces évolutions, DENY FONTAINE a choisi de compléter sa