Affichage du fichier PDF http://www.vorwerk.com/cz/pdf/brosch-fuehrung_cz.pdf

Moteur de recherche Bâtiment PDF, Word, Ebooks - Documentation Bâtiment
Documentation Bâtiment Moteur de recherche Bâtiment PDF, Word, Ebooks - Documentation Bâtiment  
Que recherchez-vous ?      Chercher

  

brosch-fuehrung cz


Extrait du fichier http://www.vorwerk.com/cz/pdf/brosch-fuehrung_cz.pdf (au format texte) :
Zodpovűdnost vedení u Vorwerku

Charakter ălovűka poznáte aĎ tehdy kdyĎ se stane nadfiízenm.
Erich Maria Remarque

Zodpovűdnost vedení Zodpovűdnost vedení
Cit a pochopení ­ na tűchto pilífiích je postaven ná obchod. Cit a pochopení patfií k úspűné spolupráci a jsou téĎ základem pro dobytí trhu a plnűní vysokch nárokŰ zákazníkŰ. Nae zásady sműfiují k úspűné mezilidské spolupráci, pfiiăemĎ podporujeme vlastní odpovűdnost a iniciativu. Nabízíme ,,rodinu" vem spolupracovníkŰm, ktefií rádi pracují s lidmi, ztotoĎŔujícími se s Vorwerkem, a ktefií chtűjí svm plánovitm mylením a aktivním jednáním pfiispűt svm dílem k úspűchu spoleănosti. Tímto zpŰsobem se dafií spojit osobní vkon s obchodním úspűchem.

KritikŰ máme dost. Co dnes vyĎaduje doba, jsou lidé, ktefií nás povzbuzují.
Konrad Adenauer

Zodpovűdnost vedení u znamená: Vorwerku znamená: Zodpovűdnost vedení u Vorwerku
ztotoĎnit se s Vorwerkem
_ Jsem hrd na Vorwerk, jeho vrobky, jeho dlouholetou historii a jeho orientaci na rodinu. _ Znám zásady a Ďiji dle zásad Vorwerku. _ Jednám jako vzor.

Setkání s lidmi dűlají Ďivot pfiíjemnm.
Guy de Maupassant

Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.
Guy de Maupassant (1850-1893), franz. Schriftsteller

Zodpovűdnost vedení u znamená: Vorwerku znamená: Zodpovűdnost vedení u Vorwerku
Mít radost z vedení lidí
_ _ _ _ _ Znám své spolupracovníky osobnű. Jednám dŰvűryhodnű, férovű a jednoznaănű. Poslouchám a komunikuji otevfienű. Hledám a podporuji nové spolupracovníky. Pravidelnű dávám konstruktivní zpűtnou vazbu.

Pokud existuje cesta udűlat nűco lépe, najdi ji.
Thomas Alva Edison

Zodpovűdnost vedení u znamená: Vorwerku znamená: Zodpovűdnost vedení u Vorwerku
Myslet a jednat pro Vorwerk z dlouhodobého hlediska
_ Znám obchod s jeho faktory úspűchu. _ Poznávám a vyuĎívám ance. _ Poznávám negativní signály a zavádím văas úăinná opatfiení. _ Myslím a jednám podle pravidel s ohledem na celou firmu Vorwerk.

Kdo fiekne A, nemusí fiíkat B. MŰĎe také poznat, Ďe A bylo patnű?.
Bertolt Brecht

Zodpovűdnost vedení u znamená: Vorwerku znamená: Zodpovűdnost vedení u Vorwerku
Zavádűní a docílení vsledkŰ?
_ Postupuji analyticky, strukturovanű a organizovanű. _ Organizuji sebe a pouze oblast své zodpovűdnosti. _ Domlouvám pouze cíle, které jsou "SMART" (konkrétní, műfiitelné, dosaĎitelné, skuteăné vĎdy v konkrétním termínu) _ Orientuji se na cíle a vsledky. _ VŰăi lidem vystupuji systematicky a neústupnű jako profesionál. _ Uvűdomuji si náklady, které jménem firmy vynakládám. _ K úspűchu pfiistupuji kriticky a je-li nutno, vylepuji postupy k jeho dosaĎení.

Vorwerk & Co. KG Mühlenweg 17 - 37 42270 Wuppertal Nűmecko Tel.: +49 202 5 64-14 57 Fax: +49 202 5 64-19 59 E-mail: kommunikation@vorwerk.de Redakce Corporate Management Development Barbara Lehr Corporate Communications Jürgen Hardt Kdykoliv se na nás mŰĎete obrátit: Martin ˇilhán, VORWERK CS k.s. Tel.: +420 234 073 155 E-mail: thermomix@vorwerk.cz


  Fiche société Accčs au site  


Les fichiers PDF en rapport avec le site www.vorwerk.com...

brosch-fuehrung it
www.vorwerk.com
La responsabilitŕ della Leadership per la Vorwerk LaLa responsabilitŕ della LeadershipLeadership responsabilitŕ della per la Vorwerk Ragione e sentimento: i due pilastri sui quali si fonda la nostra Azienda. Ragione e sentimento sono anche le caratteristiche di una collaborazione di successo e la base per affrontare la sfida del mercato e soddisfare le aspettative dei Clienti. I nostri principi sono finalizzati a una collaborazione di successo e orientata verso le persone, incoraggiando al temp
http%3A%2F%2Fwww.vorwerk.com%2Fit%2Fpdf%2Fbrosch-fuehrung_it.pdf
brosch-fuehrung cz
www.vorwerk.com
Zodpovűdnost vedení u Vorwerku Charakter ălovűka poznáte aĎ tehdy kdyĎ se stane nadfiízenm. Erich Maria Remarque Zodpovűdnost vedení Zodpovűdnost vedení Cit a pochopení ­ na tűchto pilífiích je postaven ná obchod. Cit a pochopení patfií k úspűné spolupráci a jsou téĎ základem pro dobytí trhu a plnűní vysokch nárokŰ zákazníkŰ. Nae zásady sműfiují k úspűné mezilidské spolupráci, pfiiăemĎ podporujeme vlastní odpovűdnost a iniciativu. Nabízíme ,,rodinu" vem spolupracovníkŰm, ktefií rádi pracují s
http%3A%2F%2Fwww.vorwerk.com%2Fcz%2Fpdf%2Fbrosch-fuehrung_cz.pdf
Choux brésiliens au fromage (Păo de queijo) - Vorwerk
www.vorwerk.com
Thermomix TM 31 Choux brésiliens au fromage (Păo de queijo) Temps de préparation: 5 mn, Thermomix: 8 mn, Temps total: 1 h, Cuisson au four: 20 mn, attente: 20 mn Ingrédients pour 25 choux: 150 g de gruyčre coupé en morceaux 200 g de lait 100 g d'huile de tournesol 1 c. ŕ café de sel 250 g de farine de tapioca 2 Sufs Préparation 1. Préchauffer le four ŕ 180ş (th 6). 2. Mettre le gruyčre dans le bol, mixer 10 sec/vitesse 9. Débarrasser dans un récipient et réserver. 3. Verser le lait, l'huile et
http%3A%2F%2Fwww.vorwerk.com%2Ffr%2Fthermomix%2Fpdf%2Fchoux_bresiliens_au_fromage_pao_de_queijo.pdf
Responsabilité des Managers chez Vorwerk
www.vorwerk.com
Responsabilité des Managers chez Vorwerk Encadrement chez Vorwerk Encadrement chez Vorwerk On ne connaît le caractčre d un homme, que lorsqu il est devenu Manager. Erich Maria Remarque Sensibilité et bon sens - sont les piliers de notre entreprise. Sensibilité et bon sens sont aussi les caractéristiques d une coopération réussie entre Managers et collaborateurs. C est la base pour réagir tant aux defis du marché qu aux exigences de nos clients. Nos principes visent une collaboration humain
http%3A%2F%2Fwww.vorwerk.com%2Ffr%2Fpdf%2Fbrosch-fuehrung_fr.pdf
instructionmanual tm31 web
www.vorwerk.com
Instruction Manual Thermomix TM 31 Retain for future reference! Table of contents 3 Table of contents Notes for your safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Technical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Introduction/Customer service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
http%3A%2F%2Fwww.vorwerk.com%2Fthermomix%2Fpdf%2Finstructionmanual_tm31_web.pdf
thermomix tm31 - Vorwerk
www.vorwerk.com
Thermomix TM31 Gebrauchsanleitung Aufheben zur weiteren Nutzung! Guide d utilisation A conserver pour consultation ultérieure ! Libretto Istruzioni Conservare per una futura consultazione! Instruction Manual Retain for future reference! Handleiding Bewaren als naslagwerk! Table des Matičres français Pour votre sécurité......................................................................................... 5 Données Techniques.................................................................
http%3A%2F%2Fwww.vorwerk.com%2Fthermomix%2Fpdf%2Fmanuals%2Finstruction_manual_tm31_fr_230_120.pdf
thermomix tm31 - Vorwerk
www.vorwerk.com
Thermomix TM31 Instruction Manual Retain for future reference! Guide d utilisation A conserver pour consultation ultérieure ! Table des Matičres français Remarque Pour votre :sécurité......................................................................................... tous les conseils d utilisation concernent 5 Données le Thermomix Techniques...................................................................................... TM31-1C avec 220 & 240 V et 8 Introduction/Service le T
http%3A%2F%2Fwww.vorwerk.com%2Fthermomix%2Fpdf%2Fmanuals%2Finstruction_manual_tm31_fr_ca.pdf
brosch-fuehrung pl
www.vorwerk.com
Kompetencje przywódcze w Vorwerk Kompetencje przywódcze Kompetencje przywódcze w Vorwerk ,,Charakter czowieka poznaje si´ dopiero wtedy, gdy staje si´ on przeoonym." Erich Maria Remarque Zmys i wraliwoĘç ­ filary, na których opiera si´ nasza firma. Zmys i wraliwoĘç sŕ zatem wyznacznikami udanej wspópracy i tworzŕ podstaw´ do podejmowania wyzwa rynku i speniania oczekiwa klientów. Nasze zasady sŕ zorientowane na ludzi, udanŕ wspóprac´ i pobudzanie wasnej kreatywnoĘci i odpowiedzialnoĘci. Moemy s
http%3A%2F%2Fwww.vorwerk.com%2Fpl%2Fpdf%2Fbrosch-fuehrung_pl.pdf

les produits dans la boutique

  PROMO

RIHO - Paroi de douche gauche universelle Scandic Mistral M104 en verre clair 100x200cm - GX0070201

RIHO

RIHO - Paroi de douche gauche universelle Scandic Mistral M104 en verre clair 100x200cm - GX0070201

729 €  1138.8 €


 
NEO TOOLS - Chaussures de sécurité montantes S1P en daim T47 - 82-048

NEO TOOLS

NEO TOOLS - Chaussures de sécurité montantes S1P en daim T47 - 82-048

34.13 €


 
ARCANE INDUSTRIES - Kit béton ciré murs sols tout passage 5m˛ support fermé/non poreux mauve lilas mat

ARCANE INDUSTRIES

ARCANE INDUSTRIES - Kit béton ciré murs sols tout passage 5m˛ support fermé/non poreux mauve lilas mat

166.3 €


 
DICKIES - Combinaison ignifugée légčre Pyrovatex rouge S - FR5401RD40R

DICKIES

DICKIES - Combinaison ignifugée légčre Pyrovatex rouge S - FR5401RD40R

98.28 €


 
RYOBI - Démarreur Easy Start 18V One+ 1,3Ah Li-Ion - OES1813 - 5132002804

RYOBI

RYOBI - Démarreur Easy Start 18V One+ 1,3Ah Li-Ion - OES1813 - 5132002804

65.57 €


 
BIZLINE - Gaine tressée noir en bobine Ř16mm L.25m - 210016

BIZLINE

BIZLINE - Gaine tressée noir en bobine Ř16mm L.25m - 210016

51.16 €


 
MASCOT - Short Olot sable clair T56 - 16049-230-55-56-62

MASCOT

MASCOT - Short Olot sable clair T56 - 16049-230-55-56-62

104.28 €


 
KARCHER - Brosse de lavage rotatif débit < 800 l/h - 4.762-560

KARCHER

KARCHER - Brosse de lavage rotatif débit < 800 l/h - 4.762-560

144.5 €


 
MADECO - Store enrouleur motorisable tamisant Must 60x190cm gris anthracite - 1396060190

MADECO

MADECO - Store enrouleur motorisable tamisant Must 60x190cm gris anthracite - 1396060190

31.9 €


 
NOVIPRO - Coupe-tube plastique 42mm - 658860

NOVIPRO

NOVIPRO - Coupe-tube plastique 42mm - 658860

55.08 €


 
IDEAL LUX - Applique murale Brick 2x40W chrome - 111094

IDEAL LUX

IDEAL LUX - Applique murale Brick 2x40W chrome - 111094

84 €


 

  PROMO

BIZLINE - Détecteur de fumée ŕ pile alcaline 2 pičces - GS506Duo

BIZLINE

BIZLINE - Détecteur de fumée ŕ pile alcaline 2 pičces - GS506Duo

22.99 €  26.45 €


 


Les fichiers PDF ŕ découvrir...

 • panneau-marbre
  www.spadaccini.fr
  Qu'est-ce que le marbre ? "Il faut aimer Dame Nature, pour mériter un marbre et en apprécier ses particularités" Gauth Les marbres sont des roches métamorphiques provenant de la recristallisation d'ancien calcaire et de dolomite ce qui leur confčre une plus grande dureté (date d'environ 300 ŕ 400 millions d'années). Le degré de pureté du marbre est responsable de sa couleur et de son aspect. Les marbres purs sont généralement blancs, toutefois, la présence de pigments naturels, d'oxydes divers (
  http://www.spadaccini.fr/pdf/panneau-marbre.pdf
 • fiche-3-NL
  www.pan-all.be
  1 Systeem Korte beschrijving Dubbel beglaasde systeemwand. Glazen systeemwand met dubbel gekleefd glas gekenmerkt door minimalisme en maximale transparantie. De onderlinge glaspanelen van 8 of 12 mm dikte worden verbonden door middel van een transparant en bijna onzichtbaar verbindingsprofieltje. Doordat het glas onder en boven op de raamkaders gekleefd wordt ontstaat ook hier een profielloos uitzicht. De Flush-Air wand is toepasbaar in alle utiliteitsgebouwen en uitermate geschikt om op een sne
  http://www.pan-all.be/pdf/fiche-3-NL.pdf
 • Pour un confort économe en énergie et respectueux de l'environnement, Viessmann diversifie ses offres
  www.n-schilling.com
  COMMUNIQUÉ DE PRESSE en ligne sur le site : www.n-schilling.com juillet 2007 Pour un confort économe en énergie et respectueux de l'environnement, Viessmann diversifie ses offres Equipée de capteurs solaires plans et d'une pompe ŕ chaleur extérieure air/eau fonctionnant ŕ haute température, cette maison respecte l'environnement et économise l'énergie, pour le plus grand confort de ses occupants. doc. Viessmann Nul doute, l'heure est ŕ l'efficacité énergétique ! 2002 Directive européenne, 2004 Pl
  http://www.n-schilling.com/attachments/pdf/pdf_2828.pdf
 • Product Data Leaflet High Pressure SHE ( | 1.4Mb)
  www.alfalaval.com
  276461_PCT00081EN:PPM00056EN_QXD 01/10/07 9:37 Side 2 Alfa Laval in brief Alfa Laval is a leading global provider of specialized products and engineered solutions. Our equipment, systems and services are dedicated to helping customers to optimize the performance of their processes. Time and time again. We help our customers to heat, cool, separate and transport products such as oil, water, chemicals, beverages, foodstuffs, starch and pharmaceuticals. Our worldwide organization works closely with
  http://www.alfalaval.com/solution-finder/products/the_high_pressure_spiral_heat_exchanger/Documents/Product_brochure_spiral_heatexchanger.pdf
 • Download Katalog Info
  www.hettich.com
  Aluminium-Rahmenprofil Breite 19 mm für Schiebetür-Beschlag Vertico Synchro Fax-Bestellung an Ihren Fachhändler Einfach Fax ausfüllen und Sie bekommen einen komplett auf Ihr individuelles Maß konfektionierten Satz Aluminium-Rahmenprofile, Breite 19 mm Auf individuelle Maße konfektionierbar oder fertig konfektioniert B max. 1500 B max. 1500 Dieses Profil kann individuell selbst auf Maß konfektioniert werden. " Oberfläche silber eloxiert " einsetzbar bei Glasstärke 4 mm " sichere Befestigung über
  http://www.hettich.com/hft/pro/alurahmen/media_hg/G4_024_025_de.pdf
 • N TF Xpelair GX9 188t070213092334
  www.agplastics.com
  ------------------------------ Technische fiche: ------------------------------ Xpelair GX9 - dakventilator: Algemene productbeschrijving: Axiaalventilator geschikt voor directe afvoer naar buiten met omkeerbare draairichting. Door middel van een keuzeschakelaar kan er ingesteld worden op inblazen en afzuigen. Volledig gesloten onderhoudsvrije motor met thermische beveiliging. Werkt met aan-uit schakelaar. Specifieke eigenschappen: Voeding Aarding Vermogen Afzuigingscapaciteit Inblaascapaciteit
  http://www.agplastics.com/files/N-TF-Xpelair-GX9_188t070213092334.pdf
 • Dutch
  www.akzonobel.com
  AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE OVERNAME DOOR AKZO NOBEL N.V. VAN HET VOLLEDIGE UITGEGEVEN EN NOG UIT TE GEVEN AANDELENKAPITAAL VAN IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC IN STEMMING TE BRENGEN OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, TE HOUDEN TE AMSTERDAM OP MAANDAG 5 NOVEMBER 2007, OM 10.00 UUR 'S OCHTENDS VOORBEHOUD EN OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE Voorbehoud Voor de toepassing van de "Safe Harbor"-bepalingen van de U.S. Pri
  http://www.akzonobel.com/system/images/AkzoNobel_EGM_2007_Shareholders_Circular_NL_tcm9-3385.pdf
 • Nouvelle gamme résidentielle SDMOŽ : une réponse énergétique ŕ tous les besoins domestiques
  www.n-schilling.com
  Nouvelle gamme résidentielle SDMOŽ : une réponse énergétique ŕ tous les besoins domestiques Depuis plus de 40 ans, SDMOŽ Industries conçoit, fabrique et installe des groupes électrogčnes pour un usage privé ou professionnel. Leader français et 3čme constructeur mondial, l'industriel fournit des solutions énergie globales, en continu ou pour des applications dites Ť de secours ť, partout oů elles font défaut et quelles que soient les conditions. Plus particuličrement destinée au marché de la mais
  http://www.n-schilling.com/attachments/pdf/pdf_3159.pdf
 

  Accueil  -   Soumettre un fichier  -   La boutique  -   Infos légales  -   A propos de Documentation-batiment
Documentation Bâtiment copyright @ BL-Dev 2018 - Un site du Réseau Bâtiment